woensdag 25 maart 2015

Kroandea

Wat bloedread is, is sa read as bloed. Wat pikswart is, is sa swart as pik. En hoe sit it mei wat kroandea is? Is dat sa dea as in kroan? It wurd kroandea hat neat mei in kroan te meitsjen. It komt fan it Frânske charogne, dat yn it Nederlânsk bestiet as karonje. Sa stiet it ek yn it Wurdboek fan de Fryske Taal. It hat twa betsjuttingen 'ferachtlik frouminsk' en 'kadaver fan in dea bist'. It sil dy twadde betsjutting wêze dy't wy yn kroandea werom sjogge. Nei alle gedachten is it skelwurd kring ek fan charogne ôflaat.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten