dinsdag 9 oktober 2012

Parkearje?

Prakkeseare of prakkesearje? Kontroleare of kontrolearje? Negeare of negearje? It kin allegear, tiidwurden op -eare hawwe meastal in fariant op -earje. Utsûnderings lykje de wurden 'parkeare' en 'kampeare' te wêzen. Kenne jo miskien mear fan sokke útsûnderings? Of sizze jo wol 'parkearje' en 'kampearje'?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten