dinsdag 23 oktober 2012

Moai, moaier, moaist

Eigenskipswurden wurde mei help fan graadbûging yn de fergrutsjende en oertreffende trep set: moai, moaier, moaist. It Ingelsk makket minder faak gebrûk fan graadbûging. Ingelsktaligen sette soms more en most foar it eigenskipswurd: it is more beautiful, the most beautiful place on earth. Hearre jo miskien ek dat it Frysk Ingelsker wurdt: ‘it meast moaie plak’ yn stee fan ‘it moaiste plak op ierde’?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten