dinsdag 6 september 2011

Wlixibama: Frysk foar Lissabon

De Portugeeske haadstêd Lissabon hiet yn midsieusk Frysk Wlixibama. De útspraak sil nei alle gedachten Oeliksibama west ha. Dat wie grif in ferbastering fan it Latynske Olisibona. Dat komt wer fan it Fenisyske Alis Ubbo ('fleurige baai').

Geen opmerkingen:

Een reactie posten