dinsdag 30 augustus 2011

Mary Patsiik

Yn de 18de ieu waard it stjerrebyld Maagd yn it Frysk Mary Patsiik neamd. Patsje is in oar wurd foar tútsje en patsiik wol sizze dat Mary wat al te graach tútsje mocht. De namme Mary Patsiik sil dan ek grif in grapke west ha: de keine maagd waard ferfongen troch in gleon wyfke.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten