dinsdag 27 september 2011

In jonkje of in famke?

In bern fan jins broer of suster, in omke- of muoikesizzer (tantesizzer kin ek), wurdt yn it Hollânsk neef (jonge) of nicht (famke) neamd. Oan de Fryske beneaming is net te sjen oft it om in jonge of in famke giet. By pake- en beppesizzer spilet itselde probleem. Soenen wy in kleindochter in pakesister neame moatte?

1 opmerking: