zaterdag 27 juni 2009

Taalbaas Stavering

De meartalsfoarmen fan de wurden man en frou foarmje in wurdpear mei in hast gelikense lûding (útspraak). De iene is manlju (mei in nasale n), mar hoe skriuwe wy dy oare?
Is A, B, of C hjirûnder goed stavere?A. frôlju
B. froalju
C. froulju

Klik hjir foar it goede antwurd

Geen opmerkingen:

Een reactie posten