zaterdag 6 juni 2009

Taalbaas stavering

De letters v en z komme yn it Frysk net foar oan it begjin en oan ’e ein fan in wurd. Mar hoe komt it mei dy letters yn ’e midden fan in wurd?
Hokker fan de neikommende foarmen is goed stavere?

A. fervedoaze
B. ferfedoase
C. ferfedoaze

Klik hjir foar it antwurd

Geen opmerkingen:

Een reactie posten