zaterdag 30 mei 2009

Nammekunde Harns

Wat is de betsjutting fan dizze plaknamme? Kies út trije mooglikheden.

Harns:
A Komt fan de persoan Jouke Harliga, dy’t hear wie fan Harliga State.
B Komt fan Aldfrysk Horne-Nes, dat útstekkende punt (nes) op de hoeke (horne) betsjut. Tink ek oan de Hoarnestreek boppe Harns.
C Komt fan Aldfrysk Harlingi, dat it folk fan Harilo betsjut.

Klik hjir foar it antwurd

Geen opmerkingen:

Een reactie posten