zaterdag 23 mei 2009

Stavering

By it skriuwen fan tiidwurdsfoarmen jilde ferskate regels. It giet om de útspraak, mar ek om de tiidwurdsferbûging en staveringsregels.
Yn hokker fan de trije sinnen hjirûnder is de tiidwurdsfoarm goed stavere?

It goede antwurd is te finen op side .. .

A. Wy praatten juster mei har.
B. Wy praten juster mei har.
C. Wy prate juster mei har.

Klik hjir foar it antwurd

Geen opmerkingen:

Een reactie posten