dinsdag 28 april 2009

Stavering

Yn ferliking mei it Hollânsk jout de stavering fan it Frysk wat mear de útspraak fan de wurden oan. Mar dat betsjut net dat de Fryske stavering allinnich mar op de útspraak basearre is.
Hokker fan de neikommende foarmen is goed stavere?

A. examen
B. eksamen
C. eksamun


Klik hjir foar it antwurd

Geen opmerkingen:

Een reactie posten