maandag 13 juli 2009

Taalbaas Stavering

De útspraak fan de letterkombinaasje ea is ôfwikseljend it delgeand twalûd lykas yn bear (Hollânsk beer) en it opgeand twalûd lykas yn beammen (útspraak: bjemmen). Dy twa ferskillende twalûden soargje foar in staveringsprobleemke.
Hokker fan de neikommende foarmen is goed stavere?

It goede antwurd is te finen op side .. .

A. allegearre
B. allegjerre
C. allegeare

Klik hjir foar it Antwurd

Geen opmerkingen:

Een reactie posten