zaterdag 25 juli 2009

Taalbaas Stavering

It yn letters skriuwen fan it telwurd hjirûnder is net ienfâldich. Hoe sit it mei de d’s en de t’s? Net allinnich it skriuwen jout problemen, mar yn de sprektaal heart men it ek gauris ferkeard. Hokker fan de trije wurden hjirûnder is goed stavere?

A. hûnderdtûzend
B. hûnderttûzent
C. hûnderttûzen

Klik hjir foar it goede antwurd

Geen opmerkingen:

Een reactie posten