dinsdag 21 juli 2009

Taalbaas Literatuer

Fan wa binne dizze dichtrigels:

“Wy binn’ de humus foar takomstige geslachten,
Strui ús mar oer de ierde, traapje ús mar plat,
Lykwols, ferjit net dat jim bloeiende gedachten
Ut ús de libbenskrêften sûgen fan har lot.”

Fan:
A. Sjoerd Spanninga
B. Gerben Brouwer
C. Marten Sikkema

Klik hjir foar it antwurd

Geen opmerkingen:

Een reactie posten