donderdag 7 april 2016

Google Translate yn it Frysk

It Frysk stiet no ek op Google Translate. Geweldich moai fansels, want as je as lytse taal in bytsje takomstbestindich wêze wolle, moatte je wol digitaal te finen wêze. Dochs moatte je de oersettingen net al te letterlik nimme en is it de muoite wurdich om it nochris goed neisjen te litten. Stel, je wolle mei Falentyn je grutte leafde ferrasse mei it typyske Fryske sintsje ‘ik mei dy wol lije’, dan soe dy leafde by de oare helte wolris gau bekuolle wêze kinne. Google makket der nammentlik fan yn it Ingelsk: ‘I want you to suffer’. Dat klinkt mear as in drigemint dan as in leafdesutering. De sin út it Fryske folksliet ‘Flean op, en sjong it bêste lân fan ierde’, wurdt ‘Go to hell and sing the best country on earth’. Hawwe jimme noch mear nijsgjirrige oersettingen fûn? Lit in reaksje efter. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten