dinsdag 24 juli 2012

‘Follesidich’ Frysk

Yn it Frysk kinne wy suver gjin wurden foarmje dy't mei ‘folle’ begjinne, lykas yn it Hollânsk mei ‘veel’. Wurden as veelbetekenend, veeleisend en veelzeggend moatte wy in omskriuwing foar betinke en dat is wier net sa dreech. Mar wy kinne veelzijdig moai nuansearre útdrukke: in alsidich keunstner, en in mearsidige (mjitkundige) figuer. Hat it Frysk hjir in bytsje mear?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten