dinsdag 28 februari 2012

Piter PoaskenYn de 18e ieu waard it stjerrebyld 'Vissen' yn it Frysk wol 'Piter Poasken' neamd. In poask is in slimerich fiskje (Nederlânsk: 'post'). Wy kenne hjoed de dei noch de útdrukking 'sa ferkâlden as in poask'. En fan ien dy't net sa grut fan stal is, kin men sizze: "It is mar sa'n poask."

Klik hjir foar wat it Wurdboek fan de Fryske taal seit oer poask
(set in finkje yn de hokjes 'subbetekenissen' en 'citaten')

Geen opmerkingen:

Een reactie posten