dinsdag 14 februari 2012

Gesneden bôle?


As it snijt, falt der snie. Immen dy't snijt, is in snider (fan it tiidwurd snide). Mar dat wurdt hast net mear brûkt. It snijde juster en it hat al faker snijd. Mar de bakker snie en hat snien. It rint yn it Frysk wat trochinoar. Sa is hy snijt, hy snijde en hy hat snijd gongber Frysk (wurden). It (regelmjittige) tiidwurd snije hat twa hiel ferskillende betsjuttings krige. Fine jo soks gjin taalferearming?

1 opmerking:

  1. Rein Strikwerda25 april 2012 om 11:06

    Jawis. En dêrom tenei yn Geef Frysk sniene bôle, lyk as ek sniene sûch (wurk fan in sûgesnijer).

    BeantwoordenVerwijderen