dinsdag 10 januari 2012

Twa ferskillende g-lûden

Hollanners en Friezen sprekke ’80’ op krekt deselde wize út, mar yn letters skriuwe se it ferskillend: tachtig en tachtich. Kinne wy dan sizze dat de iene taal it goed docht en de oare ferkeard? Nee, by it fêststellen fan staveringsregels kinne ferskillende arguminten meispylje. Dêr kin ferskillend oer tocht wurde. Hokfoar ferskillende arguminten soenen meispile hawwe?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten