dinsdag 13 december 2011

Fuort mei dakjes en streekjes?

Frysk typen giet folle flugger sûnder al dy dakjes en streekjes op 'e letters. Mar is it dan allegear noch wol dúdlik wat der bedoeld wurdt? Begripe jo dizze sintsjes dan noch wol: 
  • Les dyn les ris wer. 
  • De kruk hong oan de kruk. 
  • Dus de dus is stikken? 
  • In plus plus in plus is twa plussen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten