woensdag 6 april 2011

Lûd fan bisten oeral oars!

Kukeleku heart foar ús echt by in hoanne, mar yn Frankryk is dat cocorico. Hoe kin it, dat Amerikanen cock-a-doodle-do hearre en Navajo-yndianen ha'ii'-ao? Onomatopeeën binne wurden dy't in lûd neibauwe. Mar hoe kin it dat dy rûnom op 'e wrâld ferskillend binne?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten