dinsdag 22 februari 2011

Leave santjin

“Leave santjin en gjin ein” wurdt wolris roppen as men jin earne slim oer fernuveret: “Hoe kin dat no?” Hoe komt it Frysk oan dy útdrukking? It wurd santjin hat neat mei it getal 17 te krijen, mar komt fan earder Frysk santen, dat wer fan it Latynske sanctus (hillige) komt. It betsjut sokssawat as “leave hilligen”.

Klik hjir foar leave santjin yn it Wurdboek fan de Fryske taal

Geen opmerkingen:

Een reactie posten