dinsdag 15 februari 2011

In boarre is in bear!

In mantsjebaarch hyt fan 'bear' en in mantsjekat fan 'boarre'. Dat is fan komôf itselde wurd! 'Boarre' is de oarspronklike Fryske foarm foar mantsjebisten. Foar bargen is de Nederlânske foarm 'bear' yn gebrûk kaam. Yn it Ingelsk hyt in mantsjebaarch noch wol fan 'boar'.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten