donderdag 3 maart 2011

Skriuwendewei

It Nederlânske fuortsettend mulwurd (tegenwoordig deelwoord) yn 'al lopend', 'al schrijvend' ensfh. kin fansels letterlik yn it Frysk oerset wurde: 'al rinnend', 'al skriuwend'. Mar it Frysk hat in moai alternatyf mei '-dewei': 'rinnendewei', 'skriuwendewei'.

Wat seit it Wurdboek fan de Fryske taal? Klik hjir: -wei
(Set foar it hiele artikel in finkje yn de hokjes 'Toon ook: subbetekenissen | citaten')

Geen opmerkingen:

Een reactie posten