dinsdag 22 maart 2011

Grutter as en grutter dan

Dy't net ûnnoazel lykje wol, moat yn it Hollânsk noait 'groter als' sizze, mar altyd 'groter dan'. Want om it Hollânsk fan it Dútsk ôf te beakenjen ha taalbouwers ôfstân naam fan it Dútske 'größer als'. Fryske taalbouwers nimme mei 'grutter as' wer ôfstân fan it Hollânsk! Is dat eins wol nedich?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten