zaterdag 2 januari 2010

Taalbaas Stavering

Yn de earste wiken fan it jier wurdt it o sa faak sein, mar hoe moat it einliks skreaun wurde? Kies út A, B of C. In protte lok en seine.

A. lokkich neijier
B. lokkich nijjier
C. lokkich nijier

Klik hjir foar it goede antwurd

Geen opmerkingen:

Een reactie posten