woensdag 13 mei 2015

We gaan zo die kant op: frisismen

De Afûk hat der al twa boekjes oer makke; Frisismen yn it Hollânsk. De titel fan it boekje is: Mijn vrouw is uitgenaaid. No hoege frisismen net altyd sa foar de hân lizzend te wêzen. Wisten jim bygelyks dat ‘beurs’ (portemonnee), ‘opfietsen’ (samen fietsen) en ‘ik ga zo die kant op’ ek typyske frisismen binne? Fierder hearre je noch wol gauris: ‘pakjedrager’ ynstee fan ‘bagagedrager’. Wat ek in typysk frisisme is, is ‘nieuwsgierig’. Dit wurdt wol brûkt yn it folgjende ferbân: ‘dat vind ik wel heel nieuwsgierig’ ynstee fan ‘dat vind ik wel heel interessant’. It wurdt ek sa wol brûkt: ‘ik ben daar wel nieuwsgierig naar’ ynstee fan ‘daar ben ik wel benieuwd naar’. ‘Waar kom je weg’ (waar kom je vandaan), is ek wat dat in Frysktalich persoan dy’t Nederlânsk praat, ferriedt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten