vrijdag 25 april 2014

Moai mokkeltsje

It Nederlânske wurd mokkel betsjut neffens Van Dale 'dik, mollig kind' en ek 'geliefde' en 'meisje in het algemeen'. It Frysk hat it Nederlânske 'mokkel' oernommen. It liket derop dat it Frysk net de betsjutting fan 'dik, mollig kind' liend hat, mar wol dy fan 'in kreas, lekker frommes, in aardige jongfaam'. Yn sitaten fan Fryske skriuwers komt it meast yn de ferlytsingsfoarm 'mokkeltsje' foar: 'Moaie en leave mokkeltsjes dy't har troch ús thúsbringe litte woene (Piter Boersma). Yn 'Gryt wie it mokkeltsje fan Jan' is Gryt de faam ('vriendin') fan Jan. Noch in fraach: wat sizze jo, de mokkel of it mokkel?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten