dinsdag 26 juni 2012

Tuitjenhorn

Tuitjenhorn is in doarp yn de kop fan Noard-Hollân, yn West-Fryslân. De namme liket wakker Frysk. Mar: tuitje hat neat mei ús tútsje te krijen. It giet werom op middelnederlânsk utinge dat begraffenis betsjut. Horn betsjut hoeke en is itselde as it Fryske hoarne of herne. Dat wurd komt yn alle Fryslannen yn plaknammen foar en is in oanwizing foar de eardere taaloerienkomst.

2 opmerkingen:

 1. Tuitjen fan utinge... nuver dat dy t nei foarren skood is. Soe dat faaks it selde proses west hawwe as by it telwurd tachtich?
  Hawar, men moat tinke oan de eardere gemeentenamme Utingeradiel. Soe dêr ek in begraafplak west hawwe?

  C. Veenendaal,
  Trimbeets

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Gjalt Jelsma, Afûk5 juli 2012 om 21:23

  Men soe yndied sizze dat de t yn it deistich praten nei foaren skood is, mar it is faaks earder sa dat it in relikt is fan it foarheaksel te: “te utinge horn”, sa as by ús de namme Toppenhuzen ûntstien is út “te oppenhuzen”.

  Wat Utingeradiel oangiet. Dy namme hat wierskynlik te krijen mei fearten of rivieren dy’t inoar krústen by Aldeboarn: de rivier de Boarn fan east nei west en de Wytringa of Vtringa dy’t fan noard nei súd de Boarn krúste westlik fan Aldeboarn. Skiedskriuwer Winsemius ornearret yn 1622 dat nei alle gedachten dêrfan “het Deel den name becomen te hebben” (M.Bakker, yn: Toponomy fan Akkrum en Nes, Fryske Akademy, 1982).

  BeantwoordenVerwijderen