dinsdag 25 oktober 2011

Affuit foar ûnderstel!


“Ik sil my it affuit efkes waskje,” sei de man. Hy bedoelde de ûnderste helte fan syn lichem. Meast wurde allinne ûnderstellen fan kanonnen affuiten neamd. It wurd komt fan it Frânske ‘à fût’: op de beamstam. Yn it Dútsk is dat Frânske ‘l’affût’ ‘Lafette’ wurden. Earder waard yn it Hollânsk sawol ‘affuit’ as ‘lavet’ foar sokke kanonûnderstellen wol brûkt

Geen opmerkingen:

Een reactie posten