zaterdag 22 augustus 2009

Taalbaas Stavering

As twa wurden gearfoege wurde ta in gearstalling, kin de útspraak fan (ien fan) dy twa parten feroarje. Dat is oan de stavering soms àl en soms nèt te sjen. Hokker fan de trije wurden hjirûnder is goed stavere?

A. hjelier
B. healier
C. healjier

Klik hjir foar it goede antwurd

2 opmerkingen: