dinsdag 11 augustus 2009

Taalbaas Stavering

Foar it tiidwurd hjirûnder hat it Frysk ek weibringe of weislepe en dat betsjut kwytreitsje. Yn it Hollânsk wurdt verliezen sein, mar it Fryske ferlieze wurdt it meast brûkt by bygelyks in wedstriid of in stjergefal. Wat is de goede skriuwwize: A, B of C?

A. weitoagje
B. weitôgje
C. weitôchje

Klik hjir foar it goede antwurd

Geen opmerkingen:

Een reactie posten