woensdag 14 december 2016

Fryske spam


Spam, jo witte wol fan dy mails oer Viagra, ûnbekende froulju of manlju dy't mei je ôfprate wolle - of jild ôfhandich meitsje wolle - en nijs dat je de jackpot wûn hawwe. Meastentiids mail dy't je fuortendaliks mei de deleteknop nei de 'spamhimel' stjoere. Mar yn septimber 2016 kaam der by mannich Fryske organisaasje wol in hiel bysûndere spammail binnen; hy wie nammentlik folslein yn it Frysk! Ik stel my dan sa foar dat ien in moai sneu ferhaal betocht hat - yn dit gefal dat ien net langer te libjen hat as 3 moanne - dat ien dan tinkt: "kom litte we Google Translate ris brûke en in nijsgjirrige taal útsykje. Hee Frysk, dat is nij! Miskien hawwe se yn Fryslân wol nea fan 'spam' heard. Ja dat sil ik ris besykje! En dan skriuw ik derby dat myn Fryske taal net sa goed is, mar dat begripe se grif wol omdat ik út Koeweit kom." Dat falt dochs ûnder de kategory 'sympatike spam'. Dêrneist nimt de Fryske taal tagelyk yn status ta, want no't der ek spam yn it Frysk is, dogge je as pas echt mei!  
De spam mail kinne je hjir fine: http://www.praatmarfrysk.nl/earste-fryske-google-translate-spam/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten