dinsdag 5 juli 2011

Hette Bryklob

Yn de 18de ieu waard it stjerrebyld 'Kreeft' yn it Frysk wol 'Hette Bryklob' neamd. Hette is in Fryske foarnamme. It wurd 'lob' wie doedestiids in rûch wurd foar earm of skonk, te ferlykjen mei it hjoeddeiske 'poat'. De namme betsjut dus 'Hette mei de brike poat'.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten