zaterdag 10 oktober 2009

Taalbaas stavering

Yn ’e Fryske stavering komme in protte stomme letters foar. Letters dy’t net (of net mear) útsprutsen wurde. Moatte dy letters yn it wurd hjirûnder no àl of nèt skreaun wurde? Wat is de goede skriuwwize: A, B of C?


A. hjerstmoanne

B. hjestmoanne

C. jestmoanne

Klik hjir foar it goede antwurd

Geen opmerkingen:

Een reactie posten