zaterdag 5 december 2009

Taalbaas Nammekunde

Wat is de betsjutting fan dizze manljusnamme? Kies út trije mooglikheden.

Sint

A. Komt fan it Germaanske Sindbald mei de betsjutting “kriichshaftich op reis”. En Sindbald giet tebek op Aldgermaansk sind dat reis betsjut en Aldgermaansk bald dat dapper betsjut;

B. Is in ferkoarting fan de namme Vincent, yn Nederlân meast as Cent of Sent oerlevere en yn Fryslân as Sint. Hat te krijen mei Latynsk vincere dat oerwinne betsjut;

C. Is in ferkoarting fan de namme Sint Nikolaas, de biskop fan Myra yn de fjirde ieu, dy’t yn de rin fan de ieuwen as hillige fereare waard as beskermer fan bern, dêr’t ús sinteklazefeest út fuortkommen is.

Klik hjir foar it goede antwurd

Geen opmerkingen:

Een reactie posten